Juridisch

Inschrijving Orde
Marge architecten bv bvba is ingeschreven op de tabel van de provinciale Raad van de Orde van Architecten van Oost-Vlaanderen

Verzekering
Marge is voor de burgerlijke beroepsaanspakelijkheid gedekt voor alle opdrachten in België door een verzekering bij de maatschappij EUROMAF, Polis nr : 8100866J. Euromaf België is gevestigd te Paepsemlaan 11 blok A bus 4, 1070 Brussel en heeft als ondernemingsnummer BE 478.841.983, website www.euromaf.be, email euromaf.be@euromaf.com. Marge is verzekerd voor het volgende kapitaal; Lichamelijke schade: 1.500.000€ per schadegeval, Onstoffelijke en stoffelijke schade gemengd: 500.000€ per schadegeval, Toevertrouwd voorwerp: 10.000€ per schadegeval

Gedragscodes
Voor een opsomming van de gedragscodes waaraan de onderneming onderworpen is verwijzen we door naar het reglement van beroepsplichten op de site van de Orde van Architecten.

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking extern

MARGE architecten neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt MARGE architecten uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van MARGE architecten op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is:
MARGE architecten bv bvba
Sassevaartstraat 46/210
9000 GENT
BTW BE 0666.626.659

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Thomas Roelandts of Steven Schreurs via info@margeprojecten.be . Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt MARGE architecten gegevens?

MARGE architecten verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor diensten of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, ook met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt MARGE architecten?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling, uw rijksregisternummer voor een aanvraag in de omgevingsvergunning en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt MARGE architecten uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf.
Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door MARGE architecten?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Thomas Roelandts of Steven Schreurs via info@margeprojecten.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Thomas Roelandts of Steven Schreurs via info@margeprojecten.be.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop MARGE architecten uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

MARGE architecten behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. De volledige policy wordt eveneens opgenomen op de website.

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking personeel

MARGE architecten neemt de rechten van zijn medewerkers/personeelsleden bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt MARGE architecten uit hoe het uw persoonsgegevens als medewerkers/personeelsleden verzamelt, verwerkt en gebruikt.

De verantwoordelijke voor de verwerking is:
MARGE architecten bv bvba
Sassevaartstraat 46/210
9000 GENT
BTW BE 0666.626.659

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Thomas Roelandts of Steven Schreurs via info@margeprojecten.be.

Wanneer verzamelt en verwerkt MARGE architecten gegevens?

MARGE architecten verzamelt en verwerkt gegevens over u als sollicitant, medewerker of personeelslid. Die gegevens verkrijgen wij van u naar aanleiding van uw sollicitatie of daaropvolgende aanwerving, d.i. bij het invullen van papieren en elektronische formulieren en/of gesprekken.

Nadien verwerken wij persoonsgegevens over u tijdens en in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Die blijken uit de uitvoering als zodanig.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt MARGE architecten?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben om uw sollicitatie te kunnen beoordelen en om de arbeidsovereenkomst uit te voeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres en de gegevens over uw gezinssamenstelling. Die gegevens hebben wij met name nodig voor de juiste berekening van uw loon. Normaal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door.

Financiële gegevens moeten ons toelaten uw loon uit te betalen en worden verwerkt in het kader van de boekhouding.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt MARGE architecten gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor onze personeelsadministratie (de loonberekening en toepassing van sociale wetgeving) en personeelsbeheer (evaluatie, opvolging, opleiding en vorming, …), alsook voor werkplanning en boekhouding.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door MARGE architecten?

De verwerking van uw gegevens als sollicitant, medewerker of personeelslid baseren wij op uw sollicitatie, zelfstandige samenwerkingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst met ons.

Hoelang bewaart MARGE architecten uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is in uitvoering van de sociale wetgeving. Dit betekent concreet dat wij uw gegevens bijhouden zolang u bij ons werkt, maar ook na het einde van die tewerkstelling, tot 5 jaar daaropvolgend.

De gegevens van sollicitanten die niet worden aangeworven, houden wij niet bij, tenzij we beslissen een wervingsreserve aan te leggen. Dan vragen we aan de kandidaten of we hun gegevens nog langer mogen bijhouden.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden intern verwerkt in het kader van personeelsadministratie, personeelsbeheer en boekhouding door de dienst van/verantwoordelijke voor personeelsbeheer en boekhouding.

Ze worden doorgegeven aan het sociaal secretariaat dat optreedt als onze verwerker in het kader van de personeelsadministratie, onder onze controle. Daarbij worden uw gegevens ook doorgegeven aan diverse overheidsdiensten, zoals de FOD Financiën in het kader van de bedrijfsvoorheffing en de RSZ voor de berekening van de sociale bijdragen.

In algemene zin zijn wij soms verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties. Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Thomas Roelandts of Steven Schreurs via info@margeprojecten.be , met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop MARGE architecten uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

MARGE architecten behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. De volledige policy wordt eveneens opgenomen op de website.

Lees meerLees minder